Condicions generals

1.- MERCADERIES EXCLOSES

Queda exclòs el transport de paquets i objectes el contingut dels quals sigui contrari a la llei o el transport dels quals estigui sotmès a requisits o disposicions especials quan no se’n faci constar prèviament el contingut i el compliment d’aquests requisits hagi de ser objecte d’examen previ (animals, armes, fons o efectes, joies, pells, materials tòxics, mostres biològiques, obres d’art, productes inflamables o perillosos, etc.) assumint únicament el remitent les responsabilitats que se’n poguessin derivar.

2.- PROTECCIÓ DE DADES

D’acord amb allò establert pel REGLAMENT (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016 del Parlament Europeu, i del Consell relatiu a la Protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de les seves dades personals i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, us informem que les vostres dades estan incorporades en un fitxer del qual és titular METEOR TRANSPORT URGENT, SL i el qual es troba degudament inscrit al registre d’activitats de tractament, amb la finalitat de realitzar la gestió logística, administrativa, comptable i fiscal, així com enviar-li comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis. Estan previstes cessions de dades a: terceres empreses per complir les obligacions legals derivades de la prestació del servei contractat. Legitimació: consentiment del mateix interessat i execució d’un contracte. Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats a la informació addicional a www.meteor.es, que pot exercir al domicili de METEOR TRANSPORT URGENT, SL situat al c/ MOTORS, 364, 08908 – L’HOSPITALET DE LLOBREGAT – BARCELONA (ESPANYA) oa l’email info@meteor.es

3.- LLIURAMENTS

La mercaderia es lliurarà a la porta dels domicilis particulars.

No es realitzaran entregues fora de nuclis urbans, amb accessos sense asfaltar.

Als serveis interdia, per a lliuraments o recollides en urbanitzacions, s’aplicarà un suplement de 5 km. per als desplaçaments entre 5 i 10 km. i de 10 km. per als que estiguin a més distància.

Als serveis interdia, per a lliuraments o recollides en pisos sense ascensor, s’accepta un pes màxim de 20kg per embalum, i no es posaran fer lliuraments en pisos sense ascensor per sobre de la cinquena planta.

Als serveis inter-dia, aplicarem un cost de 2.59€ (segona direcció) en pisos sense ascensor on haguem de fer dos viatges perquè ho requereixi la mercaderia pel seu pes o volum. (Per mercaderia molt voluminosa o pesada dirigir-se als serveis directes.)

En els serveis inter-dia, si alguna recollida o entrega no es pogués fer en l’horari establert (per causa justificada com a avaries, excessos de càrrega, bloquejos circulatoris per mal temps, vagues, circumstàncies horàries, que tallin la circulació, controls policials, … etc.), aquesta recollida o entrega passaria a la següent franja horària. Meteor sempre avisaria al client del que ha passat, i en cas que al client no li interessés aquest canvi, podria demanar un servei directe especial en què se li realitzaria un abonament del 30% sobre el preu de la nostra tarifa.

Lliuraments en dissabte tindran tracte de servei 10.30 h. amb suplement de 10,58 €

Els lliuraments/recollits a Formentera tenen un càrrec addicional mínim de 13,23€, variable segons kg

La responsabilitat de l’empresa pels retards en el lliurament de les mercaderies no podrà excedir, llevat de pacte en contracte, del preu del transport, tal com marca la modificació del 9 d’octubre de la llei 16/1987 de 30 de juliol d’ordenació de els transports terrestres.

No es considerarà incompliment del termini el causat per absència del destinatari, canvi de domicili, consignatari o adreça desconegut, impagament de ports, suplerts o reemborsaments, tancament per vacances, entregues fora de termini en segon intent de lliurament, causes de força major o cas fortuït o altres no imputables a lAgència.

4.- FACTURACIÓ

Facturació mensual digitalitzada a clients abonats, enviada per correu electrònic.

Els clients abonats tindran una quota mensual de 9€ sobre factura.
Els càrrecs en concepte despeses de duana i aranzels en els enviaments a les Canàries, Andorra, Melilla, Ceuta, Gibraltar i Internacional s’aplicaran en factura, el mateix mes o un mes posterior a la realització del servei.

Qualsevol tipus d’impost, DUA, serà a càrrec de la destinació, tret d’especificar el contrari

Liquidació de la factura mitjançant un rebut domiciliat per banc, màxim 30 dies f.f.

Els clients no abonats tindran un recàrrec del 20% sobre el total del servei, i pel que fa a l’assegurança estaran coberts per la LOTT.

Les quantitats assenyalades no inclouen IVA, IGIC, APIC, així com cap altre impost, taxa, aranzel o despesa causada per efectes portats, l’anterior serà objecte de repercussió a la factura.

Segons la normativa del Reial decret 293/2018, quan el client ens sol·liciti disposar d’aquest material, estem obligats a cobrar les bosses de plàstic al preu que en cada moment demani el mercat.

5.- HORARI

Horari datenció al client: de dilluns a divendres de 8 a 18 h. Les tres setmanes centrals del mes dagost, lhorari serà de 8 a 15 h. En aquest període consultar lliuraments de ponts zona B a les tardes.

Dijous Sant, Nit de Nadal i Cap d’Any, el nostre horari serà de 8 h. a 15 h, així com les festes locals.

6.- CARBURANT

Meteor aplicarà un suplement variable de combustible, en funció de la variació dels preus del gasoil publicats mensualment pel Ministeri per a la Transició Ecològica.

COMPLEMENT PER COMBUSTIBLE
MAJOR DE €/litre MAJOR DE €/litre RECÀRREC

0,90 €

0,94 € 0,00%
0,95 € 0,99 € 0,50%
1,00 € 1,05 € 1,00%
1,06 € 1,10 € 1,50%
1,11 € 1,15 € 2,00%
1,16 € 1,20 € 2,25%
1,21 € 1,25 € 2,50%
1,26 € 1,30 € 2,75%
1,31 € 1,35 € 3,00%
1,36 € 1,40 € 3,25%
1,41 € 1,46 € 3,50%
1,47 € 1,51 € 3,75%
1,52 € 1,56 € 4,00%
1,57 € 1,61 € 4,50%
1,62 € 1,66 € 5,00%
1,67 € 1,71 € 5,50%
1,72 € 1,76€ 6,00%
1,77€ 1,81€ 6,50%
1,82 € 1,86€ 7,00%
1,87 € 1,91 € 7,50%
1,92€ 1,96 € 8,50%
1,97 € 2,01 € 9,50%
2,02 € 2,06 €

10,50%

1.- El suplement és aplicable sobre tots els conceptes econòmics facturables. + 1% per cada 0,4 ct. d’increment en el preu del combustible d’automoció (dièsel tipus A) (Ordre FOM de 23.07.08)

2.- La taula oficial de preus del carburant, sobre els quals es calculen els percentatges del suplement per combustible, són els darrers publicats amb un decalatge d’un mes al BOE, CETM, i Ministeri per a la Transició Ecològica i Repte Demogràfic.

https://sedeaplicaciones.minetur.gob.es/shpcarburantes/

3.- El Reial decret llei, de mesures per a la millora de la sostenibilitat del transport de mercaderies per carretera, i del funcionament de la cadena logística, ha entrat en vigor el 2 de març de 2022. A partir de la data esmentada, els transportistes podran aplicar la clàusula de revisió del preu del transport, segons la revisió del preu del combustible.

7.- TARIFES

Els preus de tarifa seran regulats successivament tots els mesos de gener de cada any.

Les presents tarifes tindran validesa fins al 31 de desembre del 2.024, Meteor, es reserva el dret de renegociar els preus acordats en funció de les variacions que es produeixin en els increments de costos fora del control de gestió de Meteor (impostos, tarifes oficials, etc…)